Lệnh attach vdisk trong Windows

Áp dụng cho: Windows Server (Semi-Annual Channel), Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012.

Lệnh attach vdisk đính kèm (đôi khi được gọi là mount) một ổ cứng ảo (VHD) để nó xuất hiện trên máy tính chủ dưới dạng ổ cứng cục bộ. Nếu VHD đã có phân vùng ổ đĩa và volume hệ thống file khi bạn đính kèm, volume bên trong VHD sẽ được gán một ký tự ổ.

Lưu ý quan trọng:

Bạn phải chọn và tách một VHD để hoạt động này thành công. Hãy sử dụng lệnh select vdisk để chọn VHD và chuyển tiêu điểm sang nó.

 • Lệnh bcdedit trong Windows

Cú pháp lệnh attach vdisk

attach vdisk [readonly] { [sd=<SDDL>] | [usefilesd] } [noerr]

Tham số

Tham số Mô tả
readonly Đính kèm VHD dưới dạng chỉ đọc. Mọi thao tác ghi đều trả về lỗi.
sd=<SDDL string> Đặt bộ lọc user trên VHD. Chuỗi bộ lọc phải nằm trong định dạng Security Descriptor Definition Language (SDDL). Theo mặc định, bộ lọc user cho phép truy cập giống như trên ổ đĩa vật lý. Chuỗi SDDL có thể phức tạp, nhưng ở dạng đơn giản nhất, security descriptor (cấu trúc dữ liệu của thông tin bảo mật cho các đối tượng Windows có thể được xác định bằng một tên duy nhất) bảo vệ quyền truy cập được gọi là danh sách kiểm soát truy cập tùy ý (Discretionary Access Control List – DACL). Nó sử dụng dạng: D:<dacl_flags><string_ace1><string_ace2><string_acen>

Các flag DACL thông thường là:

 • A. Allow access (Cho phép truy cập)
 • D. Deny access (Từ chối truy cập)

Các quyền thông thường là:

 • GA. All access (Tất cả quyền)
 • GR. Read access (Quyền đọc)
 • GW. Write access (Quyền ghi)

Các tài khoản người dùng thông thường là:

 • BA. Built in administrators (Admin)
 • AU. Authenticated users (Người dùng xác thực)
 • CO. Creator owner (Chủ sở hữu người sáng tạo)
 • WD. Everyone (Tất cả mọi người)

Ví dụ:

 • D:P:(A;;GR;;;AU. Cung cấp quyền truy cập đọc cho tất cả người dùng đã xác thực.
 • D:P:(A;;GA;;;WD. Cung cấp cho tất cả mọi người quyền truy cập đầy đủ.
usefilesd Chỉ định rằng security descriptor trên file .vhd nên được sử dụng trên VHD. Nếu tham số Usefilesd không được chỉ định, VHD sẽ không có security descriptor rõ ràng, trừ khi nó được chỉ định với tham số Sd.
noerr Chỉ được sử dụng để viết script. Khi gặp lỗi, DiskPart tiếp tục xử lý các lệnh như khi lỗi không xảy ra. Nếu không có tham số này, sẽ có một lỗi khiến DiskPart thoát kèm mã lỗi.

Ví dụ

Để đính kèm VHD đã chọn dưới dạng chỉ đọc, hãy nhập:

attach vdisk readonly

QTM-CN

QTM-ĐM